หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

2.1 สภาพทั่วไป
2.1.1 ลักษะที่ตั้งอาณาเขต  เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้นที่  2.26  ตารางกิโลเมตร  โดยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  355  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  80  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                 ทิศเหนือ            จดเขตหมู่ที่  3   ตำบลโกรกแก้ว             อำเภอโนนสุวรรณ
                 ทิศใต้               จดเขตหมู่ที่  9   ตำบลโนนสุวรรณ           อำเภอโนนสุวรรณ
                 ทิศตะวันออก       จดเขตหมู่ที่  15 ตำบลโนนสุวรรณ           อำเภอโนนสุวรรณ
                 ทิศตะวันตก         จดเขตหมู่ที่  13 ตำบลโนนสุวรรณ           อำเภอโนนสุวรรณ
       เทศบาลตำบลโนนสุวรรณได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ครอบคลุมของ  2  ตำบล  7  หมู่บ้าน  999 ครัวเรือน 10  ชุมชน  คือ
                 1. หมู่ที่ 1  บ้านโนนสุวรรณ                    ตำบลโนนสุวรรณ          148     ครัวเรือน
                 2. หมู่ที่ 6  บ้านโคกกระเบื้อง                  ตำบลโนนสุวรรณ          48      ครัวเรือน
                 3. หมู่ที่ 7  บ้านโนนรัง                          ตำบลโนนสุวรรณ          35      ครัวเรือน
                 4. หมู่ที่ 8  บ้านทรัพย์สุวรรณ                  ตำบลโนนสุวรรณ          162     ครัวเรือน
                 5. หมู่ที่ 15 บ้านโนนสุริยา                      ตำบลโนนสุวรรณ          40      ครัวเรือน
                 6. หมู่ที่ 1  บ้านโนนสุวรรณ                     ตำบลโกรกแก้ว            326     ครัวเรือน
                 7. หมู่ที่ 2  บ้านหนองหญ้าปล้อง               ตำบลโกรกแก้ว            240     ครัวเรือน
ชุมชนจำนวน  10  ชุมชน  
  1. ชุมชนโนนสุวรรณพัฒนา
  2. ชุมชนทรัพย์สุวรรณพัฒนา
  3. ชุมชนร่วมใจพัฒนา
  4. ชุมชนวัดใหม่รวมใจพัฒนา
  5. ชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น
  6. ชุมชนโนนทองพัฒนา
  7. ชุมชนก้าวพลังตั้งใจพัฒนา
  8. ชุมชนหมู่แปดพัฒนา
  9. ชุมชนรุ่งตะวันร่วมใจพัฒนา
  10.  ชุมชนใหม่ตั้งใจพัฒนา


2.1.2 ประชากร
          จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  มีทั้งหมด  3,363  คน  แยกเป็น 
ชาย  1,672  คน  หญิง  1,691  คน( ณ  มีนาคม 2559 ที่มาสำนักทะเบียน )
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล จำนวนประชากร
ปี  2557
จำนวนประชากร
ปี  2558
จำนวนประชากร
ปี  2559
จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 2557 2558 2559
 บ้านโนนสุวรรณ 1 โนนสุวรรณ 284 292 576 280 291 571 280 219 571 148 148 148
 บ้านโคกกระเบื้อง 6 โนนสุวรรณ 117 111 228 113 110 223 113 108 221 48 48 48
 บ้านโนนรัง 7 โนนสุวรรณ 54 64 118 54 63 117 53 64 117 33 35 35
 บ้านทรัพย์สุวรรณ 8 โนนสุวรรณ 311 306 617 306 306 612 306 297 603 156 160 162
 บ้านโนนสุริยา 15 โนนสุวรรณ 25 11 36 24 12 36 28 13 41 40 40 40
 บ้านโนนสุวรรณ 1 โกรกแก้ว 418 446 864 416 451 867 414 455 869 311 318 326
 บ้านหนอหญ้าปล้อง 2 โกรกแก้ว 464 44 908 469 448 917 463 455 918 232 234 240
รวม 1,274 3,347 3,347 1,681 1,681 3,343 1,657 1,683 3,340 968 983 999
2.1.3 การศึกษา
           สถานศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
ที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
2 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสุวรรณ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2.1.4 การสาธารณสุข
 1. สถานบริการด้านสาธารณสุข
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                        จำนวน           1        แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน                                               จำนวน           4        แห่ง
-ร้านขายยา                                                           จำนวน           3        แห่ง
 1. บุคลากรทางการแพทย์ (ในพื้นที่)
- พยาบาล                                                             จำนวน           2        คน
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                               จำนวน           6        คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน                              จำนวน            69      คน
-  อาสากู้ชีพ (otos)                                                   จำนวน           38      คน

2.1.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  31  ตุลาคม  2556 – 30 มิถุนายน  2558 
 2. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้
เหตุสาธารณภัย ปี 2556 ปี2557 ปี2558
ไฟไหม้ - 1 -
ภัยธรรมชาติ (วาตภัย) - 1 1
ผู้เสียชีวิต - - -
ผู้ได้รับบาดเจ็บ - - -
ทรัพย์สินเสียหายมูลค่า - 1,300 2,350
 1. รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  1  คัน  จุน้ำได้  4,000  ลิตร  ซื้อเมื่อ  พ.ศ. 2541
 2. รถบรรทุกน้ำ ความจุ 10,000 ลิตร  จำนวน 1  คัน
 3. พนักงานดับเพลิง  จำนวน  3  คน
 4. พนักงานวิทยุ 1 คน
 5. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  123 คน
 6. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยในปีที่ผ่านมา  จำนวน  1  ครั้ง
 7. ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงจำนวน 26  ถัง ตามชุมชนและสถานที่ราชการ
     2.1.6 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
          สภาพภูมิอากาศ
 1. อุณหภูมิสูงสุด  38.19  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด                      18.99  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม-มิถุนายน                                          35.63   องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม                                          32.17   องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์                                    30.34   องศาเซลเซียส
 1. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด                                                        38.19  ม.ม.    
 2. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำสุด                                                       18.99  ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนมีนาคม-มิถุนายน                                    152.82 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม                                    204.42  ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์                                2.10  ม.ม.
แหล่งน้ำ
                   บ่อบาดาล                  จำนวน           11      แห่ง
                   ลำห้วย                     จำนวน             2      แห่ง
                   อ่างเก็บน้ำ                 จำนวน             3      แห่ง
ปริมาณขยะ
                    - ปริมาณขยะ 2 –3  ตัน/วัน
- รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะจำนวน  1  คัน  ขนาดความจุ  80  ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ  พ.ศ. 2542
              - ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน  1  ตัน/วัน (เผา ฝังกลบ)

การคมนาคม / ขนส่ง / การจราจร
                   อำเภอโนนสุวรรณมีถนน  รพช. สายหัวถนน – ดอนอะราง  ตัดผ่าน  โดยเริ่มต้นทางจากทางแยกถนนสายโชคชัย-เดชอุดม  ที่บ้านหัวถนน  อำเภอนางรอง  ถึงอำเภอโนนสุวรรณระยะทาง  11  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ไม่มีสถานีขนส่ง  มีเฉพาะรถสองแถว  วิ่งระหว่างอำเภอนางรองกับอำเภอโนนสุวรรณ วันละประมาณ 1 เที่ยว ประชาชนส่วนมากใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการสัญจรไปมา
          การประปา
 1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  817  ครัวเรือน
 2. กำลังการผลิต  1,250 ลูกบาศก์เมตร / วัน
 3. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาจากหนองน้ำขุ่นอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
ไฟฟ้า
 1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  925  หลังคาเรือน
 2. พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  ร้อยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมด
 3. ไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน  250  จุด  ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
การสื่อสาร
 1. จำนวนโทรทัศน์ส่วนบุคคลในพื้นที่จำนวน        450     เลขหมาย
 2. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ                         7        ตู้
 3. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  ชั่วคราว              1        แห่ง
 4. ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว            8        แห่ง
การใช้ที่ดิน
                   ในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณมีที่ดินส่วนใหญ่เป็นโฉลด  และนส.3 มีที่ดินบางส่วนที่เป็น ส.ป.ก. การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย  ทำการเกษตร  ทำการค้าขาย  และเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ
รายได้ประชากร
                   อาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ คือ การทำเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำนา  ทำไร่มันสำปะหลัง  ไร่อ้อย  สวนยางพารา  ทำสวนผลไม้  อาชีพรองคือรับจ้างรายวัน ทำการเกษตร รับจ้างก่อสร้าง รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย  201,886  บาท ต่อปี  (ข้อมูล จปฐ. ปี 2558)
          การเกษตรกรรม
                   การประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  คือ  การทำนาข้าว  การปลูกมันสำปะหลัง  การปลูกอ้อย การปลูกยางพารา และการทำไร่นาสวนผสม
การพานิชยกรรมและบริการ
                   - สถานีบริการน้ำมัน                          1        แห่ง
                   - สถานีบริการน้ำมัน  (ปั้มหลอด)             7        แห่ง
                   - ร้านค้าทั่วไป                                 35      แห่ง
                   - ร้านอาหาร(ตามสั่ง)                         7        แห่ง
                   - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                           1        แห่ง
                   - ร้านเสริมสวย                                3        แห่ง
                   - คลินิกรักษาพยาบาล                        3        แห่ง
          การปศุสัตว์
                   การประกอบการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  เป็นการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  ส่วนมากจะเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริม  และเป็นอาหาร
          ด้านสังคม
                   ชุมชนจำนวน  10  ชุมชน   จำนวน  999  หลังคาเรือน
 1. ชุมชนโนนสุวรรณพัฒนา
 2. ชุมชนทรัพย์สุวรรณพัฒนา
 3. ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 4. ชุมชนวัดใหม่รวมใจพัฒนา
 5. ชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น
 6. ชุมชนโนนทองพัฒนา
 7. ชุมชนก้าวพลังตั้งใจพัฒนา
 8. ชุมชนหมู่แปดพัฒนา
 9. ชุมชนรุ่งตะวันร่วมใจพัฒนา
 10. ชุมชนใหม่ตั้งใจพัฒนา
ศาสนา
 1. ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99  ของจำนวนประชากร
 2. ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ   ร้อยละ  1    ของจำนวนประชากร
 3. วัดจำนวน  2  แห่ง
 4. โบสถ์คริสตจักร (ชั่วคราว)  จำนวน  2  แห่ง
วัฒนธรรมและประเพณี
 1. ประเพณีทำบุญปริวาสกรรม  เดือนธันวาคม   กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 2. ประเพณีทำบุญข้าวคูณลาน  เดือนมกราคม      กิจกรรมทำบุญเรียกขวัญข้าว
 3. ประเพณีบุญข้าวจี่              เดือนกุมภาพันธ์  กิจกรรมถวายข้าวจี่พระสงฆ์
 4. ประเพณีบุญเทศมหาชาติ       เดือนมีนาคม     กิจกรรมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ
 5. ประเพณีสงกรานต์              เดือนเมษายน    กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
 6. ประเพณีบุญบั้งไฟ              เดือนพฤษภาคม  กิจกรรมแห่บั้งไฟ  แข่งบั้งไฟ
 7. ประเพณีทำบุญเบิกบ้าน        เดือนมิถุนายน    กิจกรรมทำบุญตักบาตรกลางหมู่บ้าน
 8. ประเพณีเข้าพรรษา             เดือนกรกฎาคม กิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน
 9. ประเพณีบุญข้างประดับดิน     เดือนสิงหาคม    กิจกรรมทำบุญบูชาพระแม่ธรณี
 10. ประเพณีบุญข้าวสารท          เดือนกันยายน    กิจกรรมทำห่อข้าวถวายพระสงฆ์
 11. ประเพณีออกพรรษา            เดือนตุลาคม      กิจกรรมทำบุญออกพรรษาบูชานางกาเผือก
 12. ประเพณีบุญกฐิน,ลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน กิจกรรมลอยกระทงบูชารอยพระพุทธบาท
กีฬา / นันทนาการ
          1. สนามฟุตบอล                     จำนวน           2        แห่ง
          2. สนามวอลเล่ย์บอล               จำนวน           2        แห่ง
          3. สนามตระกร้อ                    จำนวน            2        แห่ง
          4. สนามฟุตซอล                     จำนวน           1        แห่ง
 
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง