หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายสุพรรณ กัญญามาศ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

  044607218

 • คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

   นางสาวศุภิสรา ศรีงาม

   นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

   093-3598894

  • thumbnail

   นายวรพล ดวงจิตร์

   รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

   088-0832239

  • thumbnail

   นางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร

   รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

   092-4665464

  • thumbnail

   นายช่วย สอนเกตุ

   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

   098-624-3800

  • thumbnail

   นายสุวรรณ์ จีนสันเทียะ

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

   064-9792769

  ผู้บริหารฝ่ายพนักงานประจำ

  • thumbnail

   นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   0817893782

  • thumbnail

   นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

   รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

   0817893782

  • thumbnail

   นายสังวาล ไล่กระโทก

   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

   0887869799

  • thumbnail

   นางมธุรดา ลีสม

   ผู้อำนวยการกองคลัง

   0956056494

  • thumbnail

   นายสุเมธ รัตนปู

   ผู้อำนวยการกองช่าง

   0843874529

  • thumbnail

   นายเสรีย์ ขวัญเมือง

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   0885815349

  • thumbnail

   นายไสว อันมัย

   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

   0802474975

  • thumbnail

   นางรวิวรรณ คิดเห็น

   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   0935072042

  • thumbnail

   นางสาวทรัพย์ทวี ราชสีห์

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   0883785804

  สภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  • thumbnail

   นางสมบัติ พงษ์พันนา

   ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   089-7181271

  • thumbnail

   นายหัน จินารักษ์

   รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   085-4972339

  • thumbnail

   นายสมชัย อัคราช

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   086-2494445

  • thumbnail

   นายเด่น ชัยอาจ

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   085-4161047

  • thumbnail

   นายลัมไพร สงวนศรี

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   090-4263852

  • thumbnail

   นางสาวภัทรวดี แนบสุข

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   094-9596539

  • thumbnail

   นายธนกฤต บึงไกล

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   094-9871495

  • thumbnail

   นายสุทธิพร ราชภักดี

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   083-7486596

  • thumbnail

   นายสมศักดิ์ ละครพล

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   081-2827002

  • thumbnail

   นายไสว จันทร์ภิรมย์

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   062-1129540

  • thumbnail

   นางอุทัย วรรณสิงห์

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   094-4755236

  • thumbnail

   นางบุญจันทร์ เจริญไธสง

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

   063-1457493

  สำนักปลัดเทศบาล

  • thumbnail

   นายสังวาล ไล่กระโทก

   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

   044607218

  • thumbnail

   นางกมลพร มาลาศรี

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวสมยศ พิมายรัมย์

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   0817925063

  • thumbnail

   นางสาวแสงรุ้ง วิเศษชาติ

   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

   044607218

  • thumbnail

   นายปุณวัฒน์ ทรงบรรพต

   เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

   044607218

  • thumbnail

   นายทักษ์ดนัย ดำเสนา

   นิติกร

   044607218

  • thumbnail

   พ.อ.อ.พิทักษ์พล นิยมวรรณ

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวปัทมา ลมไธสง

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   044607218

  • thumbnail

   นายสุทิน สมบูรณ์

   พนักงานขับรถยนต์

   044607218

  • thumbnail

   นายสมศรี จันทร์ภิรมย์

   พนักงานดับเพลิง

   044607218

  • thumbnail

   นายสมหมาย ปักกะตา

   พนักงานดับเพลิง

   044607218

  • thumbnail

   นางสุภาวดี วัจนา

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   044607218

  • thumbnail

   นายไพศาล หอยสังข์

   พนักงานขับรถยนต์

   044607218

  • thumbnail

   นายไกลวุฒิ มาลาศรี

   พนักงานดับเพลิง

   044607218

  • thumbnail

   ส.อ.สมพร บุญประดับ

   พนักงานวิทยุ

   044607218

  • thumbnail

   นางพรสวรรค์ เสาสุรินทร์

   ภารโรง

   044607218

  กองคลัง

  • thumbnail

   นางมธุรดา ลีสม

   ผู้อำนวยการกองคลัง

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวฐิญาดา อินทร์โสม

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

   044607218

  • thumbnail

   -ว่าง-

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปง/ชง

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวพรรณา วาปีโส

   เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คชศักดิ์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   044607218

  • thumbnail

   นายสถาพร โสมคำภา

   นักการ

   044607218

  กองช่าง

  • thumbnail

   นายสุเมธ รัตนปู

   ผู้อำนวยการกองช่าง

   044607218

  • thumbnail

   -ว่าง-

   นายช่างโยธา ปง./ชง.

   -

  • thumbnail

   -ว่าง-

   นายช่างโยธา ปง./ชง.

  • thumbnail

   นายจิตรพงศ์ พิมพ์นนท์

   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวณัฐฐณิชชา ทองสอาด

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   044607218

  • thumbnail

   นายปัญญา สุทธา

   พนักงานผลิตน้ำประปา

   044607218

  • thumbnail

   นายสุพรรณ กัญญามาศ

   พนักงานผลิตน้ำประปา

   044607218

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

   นางรวิวรรณ คิดเห็น

   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   0935072042

  • thumbnail

   ส.อ.หญิงชลธิชา โพธิ์ตก

   นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวสาวิตรี สระปัญญา

   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

   044607218

  • thumbnail

   นายจำรัส มั่นยืน

   พนักงานขับรถยนต์

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวเปรมมิกา ปักกะตา

   คนงาน

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวกัลยาณี ยะประพันธ์

   คนงาน

   044607218

  กองการศึกษา

  • thumbnail

   -ว่าง-

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   044607218

  • thumbnail

   นางจิดาภา ไล่กระโทก

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวประภาพร รุ่งเพชรรัตน์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวจันทิมา ปรีชากูล

   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวดาวประกาย กำพูชาติ

   ครูชำนาญการ

   044607218

  • thumbnail

   นางกมลลักษณ์ บุญสะอาด

   ครูชำนาญการ

   044607218

  • thumbnail

   นางประทีป แก้วจันทร์

   ครู คศ.๑

   044607218

  • thumbnail

   นางราตรี พรมรักษ์

   คนงาน

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวเบญจวรรณ ดวงจิตร

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวศุภสิริ ชวดรัมย์

   ผู้ดูแลเด็ก

   044607218

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  • thumbnail

   นายไสว อันมัย

   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

   044607218

  • thumbnail

   นางสาววรรณภา บุญรอดรัมย์

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

   044607218

  • thumbnail

   นายเจษฎาภรณ์ บุญกองชาติ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   044607218

  • thumbnail

   นางสาวเทวาภรณ์ ดอนชัย

   ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

   044607218

  กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   นางสาวทรัพย์ทวี ราชสีห์

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   0883785804

  • thumbnail

   -ว่าง-

   นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.

  • thumbnail

   นางสาวมะลิษา คงกล้า

   คนงาน

   044607218

  หน่วยตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

   นางสาวนิตยา บุญฑีฆ์

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

   044607218

                                    

  เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง