หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวศุภิสรา ศรีงาม

  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายวรพล ดวงจิตร์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายช่วย สอนเกตุ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายสุวรรณ์ จีนสันเทียะ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ