หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองสวัสดิการและสังคม

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวพิทยาภรณ์ ปัญญามีศรีกูล

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวมะลิษา คงกล้า

  คนงาน