หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

ผู้บริหารฝ่ายพนักงานประจำ

 • thumbnail

  นางกนกพร เพิ่มพานิช

  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 • thumbnail

  นายสังวาล ไล่กระโทก

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางมธุรดา ลีสม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายสุเมธ รัตนปู

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายเสรีย์ ขวัญเมือง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายไสว อันมัย

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายไสว อันมัย

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา