หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

ผู้บริหารฝ่ายพนักงานประจำ

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  0817893782

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  0817893782

 • thumbnail

  นายสังวาล ไล่กระโทก

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  0887869799

 • thumbnail

  นางมธุรดา ลีสม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0956056494

 • thumbnail

  นายสุเมธ รัตนปู

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0843874529

 • thumbnail

  นายเสรีย์ ขวัญเมือง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  0885815349

 • thumbnail

  นายไสว อันมัย

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  0802474975

 • thumbnail

  นางรวิวรรณ คิดเห็น

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0935072042

 • thumbnail

  นางสาวทรัพย์ทวี ราชสีห์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0883785804

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง