หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นายสังวาล ไล่กระโทก

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  044607218

 • thumbnail

  นางกมลพร มาลาศรี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวสมยศ พิมายรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  0817925063

 • thumbnail

  นางสาวแสงรุ้ง วิเศษชาติ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

  044607218

 • thumbnail

  นายปุณวัฒน์ ทรงบรรพต

  เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

  044607218

 • thumbnail

  นายทักษ์ดนัย ดำเสนา

  นิติกร

  044607218

 • thumbnail

  พ.อ.อ.พิทักษ์พล นิยมวรรณ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวปัทมา ลมไธสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  044607218

 • thumbnail

  นายสุทิน สมบูรณ์

  พนักงานขับรถยนต์

  044607218

 • thumbnail

  นายสมศรี จันทร์ภิรมย์

  พนักงานดับเพลิง

  044607218

 • thumbnail

  นายสมหมาย ปักกะตา

  พนักงานดับเพลิง

  044607218

 • thumbnail

  นางสุภาวดี วัจนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  044607218

 • thumbnail

  นายไพศาล หอยสังข์

  พนักงานขับรถยนต์

  044607218

 • thumbnail

  นายไกลวุฒิ มาลาศรี

  พนักงานดับเพลิง

  044607218

 • thumbnail

  ส.อ.สมพร บุญประดับ

  พนักงานวิทยุ

  044607218

 • thumbnail

  นางพรสวรรค์ เสาสุรินทร์

  ภารโรง

  044607218

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง