หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองช่าง

  • thumbnail

    นายสุเมธ รัตนปู

    ผู้อำนวยการกองช่าง

  • thumbnail

    นายพรเทพ สร้อยสรรเพ็ชร

    นายช่างโยธาชำนาญงาน

  • thumbnail

    -ว่าง-

    นายช่างโยธาชำนาญงาน

  • thumbnail

    นายจิตรพงศ์ พิมพ์นนท์

    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  • thumbnail

    นางสาวณัฐฐณิชชา ทองสอาด

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ