หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  ส.อ.หญิงชลธิชา โพธิ์ตก

  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสาวิตรี สระปัญญา

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน

 • thumbnail

  นายจำรัส มั่นยืน

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางสาวเปรมมิกา ปักกะตา

  คนงาน