หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองการศึกษา

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  044607218

 • thumbnail

  นางจิดาภา ไล่กระโทก

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร รุ่งเพชรรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา ปรีชากูล

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวดาวประกาย กำพูชาติ

  ครูชำนาญการ

  044607218

 • thumbnail

  นางกมลลักษณ์ บุญสะอาด

  ครูชำนาญการ

  044607218

 • thumbnail

  นางประทีป แก้วจันทร์

  ครู คศ.๑

  044607218

 • thumbnail

  นางราตรี พรมรักษ์

  คนงาน

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวเบญจวรรณ ดวงจิตร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวศุภสิริ ชวดรัมย์

  ผู้ดูแลเด็ก

  044607218

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง