หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • thumbnail

  นายไสว อันมัย

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

  044607218

 • thumbnail

  นางสาววรรณภา บุญรอดรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

  044607218

 • thumbnail

  นายเจษฎาภรณ์ บุญกองชาติ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวเทวาภรณ์ ดอนชัย

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

  044607218

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง