รายงานสถิติผู้ขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓
จำนวนประชากร
                    เขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ๓,๓๖๒   คน  แยกรายตำบล  ดังนี้
-ตำบลโนนสุวรรณ        ชาย   ๗๘๒  คน          หญิง  ๗๗๔  คน           รวม  ๑,๕๕๖  คน
-ตำบลโกรกแก้ว           ชาย   ๘๗๙  คน          หญิง  ๙๒๗ คน                      รวม  ๑,๘๐๖  คน
                        เขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  มีจำนวนบ้านทั้งสิ้น  ๑,๐๖๑  หลัง  แยกรายตำบล  ดังนี้
-ตำบลโนนสุวรรณ   ๔๕๙  หลัง     
-ตำบลโกรกแก้ว      ๖๐๒  หลัง