กองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 044-607218

นางสาวจันทิมา ปรีชากูล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 044-607218
นางจิดาภา ไล่กระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 044-607218
นางสาวประภาพร รุ่งเพชรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 044-607218

นางสาวสุธาทิพย์  เจริญดี
ครู คศ.3
โทร. 044-607218
นางกมลลักษณ์ บุญสะอาด
ครู คศ.2
โทร. 044-607218
- ว่าง -
ครู คศ.1
โทร. 044-607218

นางสาวเบญจวรรณ ดวงจิตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 044-607218
นางสาวศุภสิริ ชวดรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 044-607218
นางราตรี พรมรักษ์
คนงาน
โทร. 044-607218
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ