กองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.000-0000000

นางสาวจันทิมา ปรีชากูล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร.082-2557183
นางจิดาภา ไล่กระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 086-4192647
นางสาวประภาพร รุ่งเพชรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 088-9435655

นางสาวสุธาทิพย์  เจริญดี
ครู คศ.3
โทร.065-5126489
นางกมลลักษณ์ บุญสะอาด
ครู คศ.2
โทร. 098-6418931
- ว่าง -
ครู คศ.1
โทร. 000-0000000
นางสาวเบญจวรรณ ดวงจิตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 088-1148743
นางสาวศุภสิริ ชวดรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 080-3261935
นางราตรี พรมรักษ์
คนงาน
โทร. 084-2085431

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ