กองคลัง

นางมธุรดา ลีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 044-607218

นางสาวฐิญาดา อินทร์โสม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 044-607218
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร. 044-607218

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปง/ชง
โทร. 044-607218
นางสาวพรรณา วาปีโส
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
โทร. 044-607218
 
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คชศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร. 044-607218
  นายสถาพร โสมคำภา
นักการ
โทร. 044-607218
     
     
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ