กองช่าง

นายสุเมธ รัตนปู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 084-3874529

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.

โทร 000-0000000

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.

โทร 000-0000000

นายจิตรพงศ์ พิมพ์นนท์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร. 087-9654721
นางสาวณัฐฐณิชชา ทองสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 098-1290942

นายสุพรรณ กัญญามาศ
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร. 085-8-5838691

นายปัญญา ฤทธิ์น่วมพนักงานผลิตน้ำประปา
โทร. 000-0000000

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ