กองช่าง

นายสุเมธ รัตนปู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 044-607218

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.

นายจิตรพงศ์ พิมพ์นนท์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร. 044-607218
นางสาวณัฐฐณิชชา ทองสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 044-607218

นายสุพรรณ กัญญามาศ
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร. 044-607218
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ