กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายไสว อันมัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 080-2474975

นางสาววรรณภา บุญรอดรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
โทร. 081-5498380

นายเจษฎาภรณ์ บุญกองชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.061-2870319
นางสาวเทวาภรณ์ ดอนชัย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร. 061-0101284
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ