กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายไสว อันมัย
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร. 044-607218

นางสาววรรณภา บุญรอดรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
โทร. 044-607218

นายเจษฎาภรณ์ บุญกองชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 044-607218
นางสาวเทวาภรณ์ ดอนชัย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร. 044-607218
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ