กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 000-0000000

ส.อ.หญิงชลธิชา โพธิ์ตก
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร. 082-0126203
นางสาวสาวิตรี สระปัญญา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร. 085-7669615

นายจำรัส มั่นยืน
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 097-2158543
นางสาวเปรมมิกา ปักกะตา
คนงาน
โทร. 082-5622667
นางสาวกัลยาณี ยะประพันธ์
คนงาน
โทร. 095-8472353
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ