กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 093-5072042

ส.อ.หญิงชลธิชา โพธิ์ตก
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร. 044-607218
นางสาวสาวิตรี สระปัญญา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร. 044-607218

นายจำรัส มั่นยืน
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 044-607218
นางสาวเปรมมิกา ปักกะตา
คนงาน
โทร. 044-607218
นางสาวกัลยาณี ยะประพันธ์
คนงาน
โทร. 044-607218
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ