ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง

ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง
ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง
ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง
ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง
ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง
ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง
ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง
ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง
ขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมือง

...

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณและนางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร รองนายกเทศมนตรี
ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของผู้รับจ้างขุดลอกทำความสะอาดที่คลองถนนเส้นนอกเมืองและมอบหมายให้ ผอ.กองช่างควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง