คณะผู้บริหาร

นางสาวศุภิสรา ศรีงาม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 082-532-8926

นายวรพล ดวงจิตร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 088-0832239
นางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 092-4665464

นายช่วย สอนเกตุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 098-624-3800
นายสุวรรณ์ จีนสันเทียะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 064-9792769
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ