ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ  อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์
*****************
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แสกน QR code ที่นี่

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


https://itas.nacc.go.th/go/eit/3slgu1