ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคเลือด

ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคเลือด
ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคเลือด
ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคเลือด
ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคเลือด

...

ประชาสัมพันธ์???????????? ร่วมบริจาคเลือด
????????????????โรงพยาบาลนางรอง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอนางรองได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิต
ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาประชาคม อำเภอโนนสุวรรณ
เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลนางรองและ โรงพยาบาลอำเภอข้างเคียง