ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา 2567
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา 2567
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา 2567

...

เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา 2567
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
ระยะเวลาการรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม อายุ 2-4 ปี

• เด็กที่มีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2565)
• เด็กที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2563 - 16 พ.ค. 2564)
หลักฐานการรับสมัคร
**1. สำเนาสูติบัตรเด็ก
**2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก, บิดา/มารดา
**3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา
**4. สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก