ประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน กุุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน กุุมภาพันธ์ 2567

...

ประชาสัมพันธ์  โครงการอาหารกลางวันสำหรับ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก จำนวน 60 คน
 เดือน กุุมภาพันธ์ 2567  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567