ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

...

ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ
เป็นประธานในพิธีระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ปลัดเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนสุวรรณเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน และในปัจจุบัน ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาการกำจัดขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา และยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามหาวิธีการกำจัด และของเสียอันตรายจากบ้านเรือนเป็นปัญหาสำคัญ ครัวเรือนเป็นแหล่งกำเนิดของของเสีย อันตรายจากชุมชนประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งหมด และที่มาของเสียอันตรายจากชุมชนมากกว่าครึ่งที่กำจัด ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย การถูกกำจัดพร้อมกับขยะมูลฝอยชุมชนหรือปล่อยทิ้งสู่ท่อน้ำเสีย หรือระบายสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง การกระทำเช่นนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของสาธารณะ และอาจส่งผลให้มีการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินอีกด้วย ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรี นางสาวศุภิสรา ศรีงาม

ดังนั้น นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
เห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากต้นทางที่ครัวเรือน
จึงได้จัดทำโครงการธนาคารขยะ ประจำปี 2567 นี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชน