ผู้บริหารฝ่ายพนักงานประจำ

นายกัมปนาท จัตุภัทรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร. 

- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร. 044-607218

นายสังวาล ไล่กระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 088-7869799
นางมธุรดา ลีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 095-6056494
นายสุเมธ รัตนปู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 084-3874529

นายเสรีย์ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 088-5815349
นายไสว อันมัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 080-2474975
นางรวิวรรณ คิดเห็น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 093-5072042

นางสาวทรัพย์ทวี ราชสีห์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 088-3785804
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ