วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (Vision)

เทศบาลโนนสุวรรณ   ยึดมั่นธรรมาภิบาล

บริการชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิตดี

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการบริการประชาชน ตามระบบการบริหารจัดการรายกรณี (CM Model)

2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ

3. พัฒนาการมีส่วนร่วมประชาชน การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพ

4. พัฒนา ส่งเสริม การศึกษา การสาธารณสุข  การศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และเป้าประสงค์หลัก (Goals)

1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง จัดองค์กร รองรับการบริการประชาชน

2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร รองรับภารกิจอำนาจหน้าที่เทศบาล และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เพื่อพัฒนาปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า

4. เพื่อพัฒนาการคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน

5. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหา ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ

6. เพื่อพัฒนาการให้บริการน้ำประปา ปรับปรุงระบบผลิต ขยายเขตบริการ

7. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งการเมืองการบริหาร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการมีส่วนร่วม

   ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรค ยาเสพติด

9. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจัดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ

10. เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา

     และสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ชุมชน

11. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ จัดกิจกรรมด้านการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น

12. เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

13. เพื่อการพัฒนาอาชีพหลักของประชาชน และสร้างอาชีพเสริมแก่ประชาชน

14. เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ