สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
1. ลักษะที่ตั้งอาณาเขต  เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้นที่  2.26  ตารางกิโลเมตร  โดยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  355  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  80  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                 ทิศเหนือ            จดเขตหมู่ที่  3   ตำบลโกรกแก้ว             อำเภอโนนสุวรรณ
                 ทิศใต้               จดเขตหมู่ที่  9   ตำบลโนนสุวรรณ           อำเภอโนนสุวรรณ
                 ทิศตะวันออก       จดเขตหมู่ที่  15 ตำบลโนนสุวรรณ           อำเภอโนนสุวรรณ
                 ทิศตะวันตก         จดเขตหมู่ที่  13 ตำบลโนนสุวรรณ           อำเภอโนนสุวรรณ


       เทศบาลตำบลโนนสุวรรณได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ครอบคลุมของ  2  ตำบล  7  หมู่บ้าน  999 ครัวเรือน 10  ชุมชน  คือ
                 1. หมู่ที่ 1  บ้านโนนสุวรรณ                    ตำบลโนนสุวรรณ          148     ครัวเรือน
                 2. หมู่ที่ 6  บ้านโคกกระเบื้อง                  ตำบลโนนสุวรรณ          48      ครัวเรือน
                 3. หมู่ที่ 7  บ้านโนนรัง                          ตำบลโนนสุวรรณ          35      ครัวเรือน
                 4. หมู่ที่ 8  บ้านทรัพย์สุวรรณ                  ตำบลโนนสุวรรณ          162     ครัวเรือน
                 5. หมู่ที่ 15 บ้านโนนสุริยา                      ตำบลโนนสุวรรณ          40      ครัวเรือน
                 6. หมู่ที่ 1  บ้านโนนสุวรรณ                     ตำบลโกรกแก้ว            326     ครัวเรือน
                 7. หมู่ที่ 2  บ้านหนองหญ้าปล้อง               ตำบลโกรกแก้ว            240     ครัวเรือน

ชุมชนจำนวน  10  ชุมชน  

1. ชุมชนโนนสุวรรณพัฒนา

2. ชุมชนทรัพย์สุวรรณพัฒนา

3.ชุมชนร่วมใจพัฒนา

4.ชุมชนวัดใหม่รวมใจพัฒนา

5.ชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น

6. ชุมชนโนนทองพัฒนา

7. ชุมชนก้าวพลังตั้งใจพัฒนา

8. ชุมชนหมู่แปดพัฒนา

9. ชุมชนรุ่งตะวันร่วมใจพัฒนา

10. ชุมชนใหม่ตั้งใจพัฒนา

2. ประชากร

          จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  มีทั้งหมด  3,363  คน  แยกเป็น  ชาย  1,672  คน  หญิง  1,691  คน ( ณ  มีนาคม 2559 ที่มาสำนักทะเบียน )
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล จำนวนประชากร
ปี  2557
จำนวนประชากร
ปี  2558
จำนวนประชากร
ปี  2559
จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 2557 2558 2559
 บ้านโนนสุวรรณ 1 โนนสุวรรณ 284 292 576 280 291 571 280 219 571 148 148 148
 บ้านโคกกระเบื้อง 6 โนนสุวรรณ 117 111 228 113 110 223 113 108 221 48 48 48
 บ้านโนนรัง 7 โนนสุวรรณ 54 64 118 54 63 117 53 64 117 33 35 35
 บ้านทรัพย์สุวรรณ 8 โนนสุวรรณ 311 306 617 306 306 612 306 297 603 156 160 162
 บ้านโนนสุริยา 15 โนนสุวรรณ 25 11 36 24 12 36 28 13 41 40 40 40
 บ้านโนนสุวรรณ 1 โกรกแก้ว 418 446 864 416 451 867 414 455 869 311 318 326
 บ้านหนอหญ้าปล้อง 2 โกรกแก้ว 464 44 908 469 448 917 463 455 918 232 234 240
รวม 1,274 3,347 3,347 1,681 1,681 3,343 1,657 1,683 3,340 968 983 999

3. การศึกษา

    สถานศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

ที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
2 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสุวรรณ กรมการศึกษานอกโรงเรียน

4. การสาธารณสุข

 1. สถานบริการด้านสาธารณสุข
  - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                  จำนวน              1        แห่ง
  - สถานพยาบาลเอกชน                                           จำนวน             4        แห่ง
  - ร้านขายยา                                                         จำนวน             3        แห่ง
 1. บุคลากรทางการแพทย์ (ในพื้นที่)
  - พยาบาล                                                              จำนวน           2        คน
  - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                              จำนวน           6        คน
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน                           จำนวน         69        คน
  -  อาสากู้ชีพ (otos)                                                  จำนวน         38        คน
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ