สภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

นางสมบัติ พงษ์พันนา
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 089-7181271

นายหัน จินารักษ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 085-4972339

นายสมชัย อัคราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 086-2494445
นายเด่น ชัยอาจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 085-4161047
นายลัมไพร สงวนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 090-4263852

นางสาวภัทรวดี แนบสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 094-9596539
นายธนกฤต บึงไกล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 094-9871495
นายสุทธิพร ราชภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 083-7486596

นายสมศักดิ์ ละครพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 081-2827002
นายไสว จันทร์ภิรมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 062-1129540
นางอุทัย วรรณสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 094-4755236
นางบุญจันทร์ เจริญไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โทร. 063-1457493
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ