สํานักปลัดเทศบาล

นายสังวาล ไล่กระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 0887869799

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 000-0000000
นางสาวสมยศ พิมายรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 081-7925063
นายทักษ์ดนัย ดำเสนา
นิติกร
โทร. 0845899877

นางสาวแสงรุ้ง วิเศษชาติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร. 0902482184
นายปุณวัฒน์ ทรงบรรพต
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
โทร. 0825762921
พ.อ.อ.พิทักษ์พล นิยมวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
โทร. 0921569219

นางสาวปัทมา ลมไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0658904682
นางสุภาวดี วัจนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.0859084379
นายสุทิน สมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.0873760695

นายไพศาล หอยสังข์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.08974335492
- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง
โทร. 0851393453
นายสมหมาย ปักกะตา
พนักงานดับเพลิง
โทร.0840719083

- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง
โทร. 0000000000
ส.อ.สมพร บุญประดับ
พนักงานวิทยุ
โทร. 0951607859
นางพรสวรรค์ เสาสุรินทร์
ภารโรง
โทร. 0990279571
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ