สํานักปลัดเทศบาล

นายสังวาล ไล่กระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 044-607218

นางกมลพร มาลาศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 044-607218
นางสาวสมยศ พิมายรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 081-7925063
นายทักษ์ดนัย ดำเสนา
นิติกร
โทร. 044-607218

นางสาวแสงรุ้ง วิเศษชาติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร. 044-607218
นายปุณวัฒน์ ทรงบรรพต
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
โทร. 044-607218
พ.อ.อ.พิทักษ์พล นิยมวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
โทร. 044-607218

นางสาวปัทมา ลมไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 044-607218
นางสุภาวดี วัจนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 044-607218
นายสุทิน สมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 044-607218

นายไพศาล หอยสังข์
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 044-607218
นายไกลวุฒิ มาลาศรี
พนักงานดับเพลิง
โทร. 044-607218
นายสมหมาย ปักกะตา
พนักงานดับเพลิง
โทร. 044-607218

- ว่าง -
พนักงานวิทยุ
โทร. 044-607218
ส.อ.สมพร บุญประดับ
พนักงานวิทยุ
โทร. 044-607218
นางพรสวรรค์ เสาสุรินทร์
ภารโรง
โทร. 044-607218
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ