หัวหน้าส่วนราชการ

นายกัมปนาท จัตุภัทรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร. 099-4093593

- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร. 000-0000000

นายสังวาล ไล่กระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 088-7869799
นางมธุรดา ลีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 095-6056494
นายสุเมธ รัตนปู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 084-3874529

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 000-0000000
นายไสว อันมัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 080-2474975
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 000-0000000

นางสาวทรัพย์ทวี ราชสีห์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 088-3785804
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ