โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 08.30 น. เป็นต้นไป นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในชุมชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล จิตอาสาและประชาชนในเขตเทศบาลร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณ
คลองโกรกตาปู่ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ