หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางกนกพร เพิ่มพานิช

  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 • thumbnail

  นายเสกสรร ต่างประโคน

  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 • thumbnail

  นายสังวาล ไล่กระโทก

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางกมลพร มาลาศรี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสมยศ พิมายรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวแสงรุ้ง วิเศษชาติ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายปุณวัฒน์ ทรงบรรพต

  เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวปัทมา ลมไธสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสุทิน สมบูรณ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายสมศรี จันทร์ภิรมย์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายสมหมาย ปักกะตา

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นางสุภาวดี วัจนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายไพศาล หอยสังข์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายไกลวุฒิ มาลาศรี

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  ส.อ.สมพร บุญประดับ

  พนักงานวิทยุ

 • thumbnail

  นางพรสวรรค์ เสาสุรินทร์

  ภารโรง